Den känslomässiga aspekten av sex

Om sexualitet i kristna äktenskap

Inledning

Det finns många olika problem som kan drabba ett äktenskap och alla äktenskap kommer förr eller senare - troligtvis förr - drabbas av prövningar. Några av de vanligaste problemen är relaterade till jobb, pengar, barn, sex och hushållsarbete [1]. I undervisning om äktenskapliga problem framställs ibland lösningen på ett av problemen som en generell lösning på alla äktenskapliga bekymmer. Exempelvis är det inte ovanligt att upprättandet av en budget för att komma till rätta med ekonomiska bekymmer framställs som räddningen för alla äktenskap. För egen del så har vi gjort en ordentlig budget en enda gång. Visst har det varit månader som inte riktigt gått ihop, men vi har inte känt behov av att budgetera.

Denna sida handlar om sex och sexuella problem och om du skulle uppfatta det som att lösningen på dem är en universal-lösning för alla äktenskap, så vill jag klargöra att det inte är vad jag menar. Jag är medveten om att det kan upplevas som att jag överbetonar betydelsen av sex, men du får helt enkelt ta till dig det just du behöver. Kanske har du behov av att höra det mesta av vad jag skriver - kanske behöver du inget alls. Men jag tror att de flesta av oss som är gifta eller som hoppas bli det kan hitta något vi kan ta till oss.

Förtydliganden

Jag kommer förutsätta att du redan vet att sex i grunden är något positivt och en gåva ifrån Gud.

Det är också viktigt att påpeka att jag tycker Bibeln är tydlig med att sex är något som hör hemma inom äktenskapet. Var gränsen går för vad som är tillåtet innan man är gift är en inte helt enkel fråga, som man kan ägna en lång stund åt. Jag skriver en del om det på sidan om Sex - och varför det hör hemma inom äktenskapet. Men den här sidan handlar alltså om sex inom äktenskapet.

En annan sak som är viktig innan vi börjar är att jag är man. Av naturliga skäl kommer jag att tala utifrån en manlig synvinkel och i viss mån lägga tyngdpunkten på manlig sexualitet. Det är viktigt även för kvinnor att förstå sin mans sexualitet - och jag kommer skriva en del saker direkt riktat till kvinnor - men alla mynt har två sidor och det jag har att säga behöver kompletteras med ett kvinnligt perspektiv.

Jag kommer också att tala utifrån antagandet att mannen i äktenskapet har större behov av sex än kvinnan. Det är så det förhåller sig i de flesta äktenskap. Men dels finns det många äktenskap där rollerna är ombytta, dels är det inte helt ovanligt att det vänder i 40-årsåldern, så att kvinnan då har större behov av sex än mannen. Om så är fallet i ditt äktenskap, får du helt enkelt byta plats ”man” och ”kvinna” i det jag skriver.

Två perspektiv på sex

Jag uppfattar det som att det idag råder förvirring i världen kring människans sexualitet. Det finns två läger - ”världen” och kyrkan. ”Världen” representeras till stor del av massmedia, och då inte minst kvällspressen. Där framställs sex ibland i det närmaste som en livsnödvändighet (och då menar jag inte fortplantning). Har du inte sex är ditt liv meningslöst, och har du inte massor av omväxlande sex är ditt liv tråkigt. I kyrkan däremot är vi väldigt dåliga på att alls prata om sex. Och när vi pratar om det är det som regel för att varna unga människor från att ha sex innan de gift sig. I bästa fall framställer vi det som något positivt, men antagligen - bortsett från barnalstringen - ganska onödigt. Det betonas att andra delar av livet och relationen är så mycket viktigare och tar så mycket mer tid i anspråk. Ett klassiskt uttryck är att sex är ”grädden på moset”.

Att dessa två synsätt skiljer sig så mycket ifrån varandra tror jag innebär ett stort problem för unga människor som försöker hitta sin identitet och förstå sin sexualitet. I de fall där kyrkans framställning är alltför negativ tror jag man riskerar att ungdomar tar till sig ”världens” synsätt istället, och där kyrkan är något mer balanserad finns risken att människor slits mellan de båda synsätten.

Vad som gör det hela ännu värre är att jag tror att båda har fel.

Givetvis är inte sex en nödvändighet för individens överlevnad. Och visst kan man vara lycklig utan sex. Vad som är svårare att genomskåda är medias överdrivna fokusering på de fysiska aspekterna av sex. Allt handlar om samlag, olika ställningar och inte minst den avdyrkade orgasmen. Rubriker som ”Så får du multipla orgasmer” syns på löpsedlarna var och varannan vecka - det räcker inte ens med en orgasm. Men faktum är att man kan njuta av sex utan orgasm, samtidigt innebär orgasm inte automatisk tillfredsställelse. Lika allvarligt som överbetoningen av det fysiska är kanske att man ofta underbetonar de emotionella aspekterna av sex. Ur det perspektivet så tycker jag nästan att media underdriver betydelsen av sex; mer om det nedan.

Kyrkan å sin sida framställer som sagt ofta sex som något oviktigt, något som bara behövs för barnalstring. Men det är inte vad Bibeln säger. Vi skall snart titta på det, men låt oss först ta det från början. Efter att Gud skapat Adam säger han ”Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like." (1 Mos 2:18). Gud hade skapat Adam på ett sätt som gjorde att det inte var bra för honom att vara ensam. Adam hade behov som han inte kunde fylla själv. Det var inte bra för honom att vara ensam utan behövde en like, det vill säga han hade känslomässiga behov som behövde bli fyllda av en annan människa. Så Gud skapade Eva. Eva skulle tillfredsställa Adams känslomässiga behov, och Adam skulle tillfredsställa Evas. Det är det som är kärnan i äktenskapet - att tillfredställa varandras behov, behov som Gud lagt ner i oss genom skapelsen. Att få dessa behov tillfredsställda är alltså - eller borde vara - motivet för alla äktenskap.

Låt oss nu gå vidare till 1 Korintierbrevet 7 som är det ställe i Bibeln som talar mest om sexualitet inom äktenskapet. Låt oss se på några verser: ”(1) … Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. (2) Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. … (6) Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. (7) Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat. (8) Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. (9) Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.” (1 Kor 7:1-2, 6-9).

Vad Paulus säger - mest tydligt i vers 7 - är att vissa människor liksom han själv har gåvan att leva ensamma. De har inte emotionella behov som behöver fyllas inom äktenskapets ramar. Vidare menar Paulus att denna gåva är eftersträvansvärd, eftersom man då får mer tid att tjäna Gud (se även vers 29-34). Hans rekommendation är därför att de som inte är gifta förblir ogifta (vers 1 och 8). I vers 2 och 9 ger sedan Paulus ett undantag, en godtagbar anledning till att gifta sig. Det är ”för att undvika otuktssynder” om man ”inte kan leva avhållsamt” utan är ”upptänd av begär” - det vill säga om man har svårt att klara sig utan sex! Motivet för att gifta sig skall alltså vara för att få sina emotionella behov uppfyllda, och ett av de behoven är sex. Paulus tycks rentav mena, att behovet av sex är det bästa motivet för att gifta sig.

Detta skiljer sig ganska mycket mot hur vi brukar prata om sex och äktenskap inom kyrkan och det kan därför vara lite svårt att ta till sig, men fundera ett tag över de här verserna och be och fråga Gud.

Just det faktum att detta skiljer som så mycket från den bild kyrkan ger orsakar problem för många människor. Man upplever ett behov men får sig itutat att det inte är något viktigt. Det gör det lätt att börja tro att det är något fel på en. Problemet förvärras av att media som sagt ger intrycket av att sex bara handlar om något fysisk. Ditt behov av sex är bara ett fysiskt begär styrt av hormoner. Och i kyrkan pratar vi om hur ”köttet” står i strid med anden och att inte ge efter för vad köttet begär (se t.ex. Rom 8, Gal 5). Det är då lätt att tro att de sexuella behov man känner är något man skall undertrycka och stå emot. Det leder dock tyvärr ofta till frustration och ofrimodighet [2].

Det är allmänt känt att män i genomsnitt har högre sexdrift än kvinnor i genomsnitt [3, 4]. Detta missbrukas dock i media där män i det närmaste framställs som sexgalningar som alltid tänker på sex och alltid är villiga. Ibland underförstått och antydande, ibland uttryckligen - ibland skämtsamt och ironiserande, ibland allvarligt. Nästan alltid framställs det som något negativt, t.ex. genom att tjejer måste akta sig för farliga, hormonstinna killar eller något mildare som att mannen tjatar om sex när kvinnan vill sova. Ett av de mer klyschiga uttrycken - men också ett av de mest nedbrytande - är att män är som djur, deras sexualitet är djurisk. För det första är det en väldigt märklig bild, eftersom de flesta djur bara parar sig en kort period årligen. En ganska konstig jämförelse om man vill framställa någon som ständigt villig. Men dessutom gör man ju antagandet att sexbehovet är något rent fysisk, hormonstyrt. Visst har män (och kvinnor) en hormonbaserad sexualdrift, men män har också ett emotionellt behov av sex! ”Det är inte bra för mannen att vara ensam” (1 Mos 2:18). Istället för att älta att män har högre sexdrift än kvinnor - vilket förvisso kan vara sant - så borde vi påpeka att män i genomsnitt har större emotionellt behov av sex än kvinnor i genomsnitt.

För de flesta män är sex ett av deras tre främsta emotionella behov [5], vad de behöver för att känna sig älskade och accepterade. För det flesta kvinnor kommer det längre ner på listan, även om icke-sexuell fysisk närhet ofta finns med i toppen. I en undersökning om vad kvinnor tycker är viktigt i ett äktenskap kommer sex i genomsnitt på 13:e plats. På 12:e plats kommer att pyssla i trädgården tillsammans… [6] Det finns kvinnor vars främsta emotionella behov är sex, och det finns män för vilka sex kommer en bit ner på skalan, kanske i närheten av botten. Dessa är inte konstiga på något vis. De har helt enkelt andra emotionella behov i toppen på skalan - behov som är viktiga att fokusera på. Det finns som sagt också människor - både män och kvinnor - som inte har något emotionellt behov av sex, även om det är relativt ovanligt. Det finns också gifta par, där ingen av makarna har något märkbart behov av sex, men det är mycket ovanligt.

Hur mycket sex som är normalt att känna behov av är något man sällan pratar om, vare sig i kyrkan eller i sekulär media. Man undviker ofta till och med att svara på direkta frågor, för att ingen skall känna sig onormal. Det är visserligen ett gott motiv, men jag tror att tystnaden ger precis den motsatta effekten. Eftersom ingen vet vad som är normalt, känner sig en stor mängd människor onormala helt i onödan. Webbsidan TheMarriageBed.com fokuserar på ämnen kring sexualitet inom kristna äktenskap. De som driver sidan påstår sig få ett par mail i veckan från män som är förtvivlade över att de har onormalt hög sexdrift. Man kan nästan få uppfattningen att de flesta män tror sig ha onormalt hög sexdrift [7]. Men det är ju en statistisk omöjlighet. De flesta kan inte vara onormala. Det måste helt enkelt vara så att man har en felaktig uppfattning om vad som är normalt. Och den kommer just av att ingen talar om det. Det enda man har att jämföra sin sexdrift med är kanske sin frus, och då kvinnors sexdrift som sagt oftast är lägre än mäns, så får mannen uppfattningen att hans är onormalt hög. Inte sällan är det rent av så att frun har sagt till honom att hon tycker han vill ha sex allt för ofta.

Så för att motverka dessa problem tänker jag nu redogöra för hur ofta män vanligtvis vill ha sex. Det verkar som att de flesta män mellan cirka 20 och 40 år oftast upplever ett behov av sex ett par gånger per vecka [8]. Kanske vill du ha sex varje dag [9], eller kanske känner du dig fullt tillfredsställ med sex varannan vecka. Det är fortfarande normalt, om än antagligen inte lika vanligt. Om du är nöjd med sex mer sällan än så är det inte något fel med det heller, bara du inte åsidosätter din frus sexuella behov.

Bibelns uppmaningar

Låt oss nu läsa de verser i 1 Kor 7 som vi hoppade över förut.
”(3) Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. (4) Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. (5) Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.” (1 Kor 7:3-5)

Det borde inte råda någon tvekan om att Paulus här i första hand talar om sex. I vers 2 precis före (se ovan) talar Paulus om att undvika ”otuktssynder” och i vers 5 talar han om att leva avhållsamt. Detta är alltså så vitt jag kan förstå en uppmaning att som makar fylla varandras behov av sex. Jag är inte helt förtjust i översättningen av vers 5 i våra svenska biblar. Tittar man på grundtexten så har det grekiska ordet apostereõ betydelsen att lura ifrån någon hans egendom eller vägra betala en skuld [10]. Ordet används t.ex. i Mark 10:19 i uppmaningen ”…du skall inte ta ifrån någon det som är hans…”. Ett konkret exempel finns i Jak 5:4 där ordet används om att undanhålla lön från arbetare som redan utfört sitt arbete. Så jag skulle snarare vilja översätta början av vers 5 som: Undanhåll inte (eller kanske rentav: Stjäl inte) ifrån varandra det som rättmätligen tillhör den andre.

Detta är verkligen tvärt emot den bild av sex som oftast förmedlas av ”världen”. Där handlar det om att jag skall få. Jag skall skaffa mig sex och tillfredsställa mina behov och alla medel är tillåtna så länge ingen skadas. Men Bibeln talar om att vi skall ge varandra. Det är vår skyldighet - inte att tillfredsställa våra egna behov - utan att tillfredsställa vår make/makas behov. Jag tycker det är fel att använda ordet ”synd” om du förnekar din make/maka sex, men det finns ett allvar häri. Man skulle kunna säga att när ni gifte er ingick det i ”dealen” att du skulle försöka fylla din make/makas sexuella behov.

Betydelsen av sex

Så hur viktig är då sex? Sex är viktigt inom äktenskapet - på ett sätt viktigare än vad ”världen” påstår. Inte på grund av sexet själv, utan på grund av de emotionella behov som sexet fyller. Hur viktigt sex är för ett äktenskap varierar från fall till fall - från par till par. Det beror på hur starka emotionella behov de ingående parterna har av sex. Om sex kommer först en bit ner på skalan för både make och maka, så är inte sex så värst viktigt, och behöver inte nödvändigtvis ske så ofta (därmed inte sagt att det inte kan vara kul ändå!). Om sex däremot innehar en topplacering hos endera eller båda parterna, så är sex viktigt och något som borde förekomma ofta.

Även om sex är viktigt, så får vi inte göra det misstag som ”världen” ofta gör - att låta sex bli grunden för förhållandet. Idag är det vanligt med sex första kvällen man träffas [11] och attityder som att om sexet är bra så spelar resten av relationen mindre roll - och motsvarande om sexet är dåligt finns det ingen anledning att stanna kvar i relationen. Men Guds tanke är inte att relationen skall bygga på sex, utan att resten av relationen skall vara den grund som sex vilar på. Jag tror att en av de primära orsakerna till att Bibeln talar om att sex hör hemma inom äktenskapet är för att sex förutsätter de fundament som äktenskapet bygger på. Jag skulle vilja likna detta vid en gammal stenbro.

Alla andra bitar måste finnas på plats, innan man kan addera sex till relationen.

Om man gör som ”världen” och försöker lägga dit sex först, så riskerar det att bara bli pannkaka av alltihop.

Men att ha ett äktenskap utan sex, eller där sex inte hittat sin rätta plats, är inte heller bra.

Det är fortfarande fullt möjligt att bruka bron för överfarter, men det går inte alls lika smidigt som arkitekten hade tänkt. På samma sätt är det fullt möjligt att leva i ett äktenskap utan sex eller med illa fungerande sexliv - men det var inte så Gud hade tänkt det.

Praktiska konsekvenser

Tyvärr så är det väldigt vanligt att makar inte lyckas tillfredsställa varandras sexuella behov. I de flesta par så har mannen och kvinnan olika behov av sex, vilket ofta leder till att den som har störst behov inte får det tillgodosett. Det är rent av så vanligt, att om du själv är nöjd med hur ofta ni har sex så kan du näst intill anta att din partner inte är det [12]. Eftersom män som sagt oftast är de som har starkast sexdrift så säger jag detta främst till kvinnorna, men jag skall snart ge mig på männen.

… för kvinnorna

Ni kvinnor - eller ni män som har mindre behov av sex än era hustrur - behöver fundera över om ni fyller er partners sexuella behov så som Gud ämnat. När du säger ”Nej, inte ikväll” gör du det då av gammal vana, eller rådgör du med Gud först? Det måste givetvis vara OK att säga nej, men om du gör det kväll efter kväll utan något djupare motiv så behöver du kanske meditera en stund över verserna vi just läst. Om du helt enkelt inte har lust, så behöver du fundera över vad ni kan göra åt det, så att du kan tillfredsställa din man. Du behöver antagligen be Gud att han ökar din sexlust, så att ni blir mer jämna. Jag säger det inte som en uppmaning, men du kanske också behöver överväga att någon gång ge din man sex i någon form även om du inte är jättesugen själv. Fråga Gud.
Tänk också på att för vissa människor infinner sig lusten först när man tar ett beslut och skrider till verket [13].

Det kan också vara bra för dig att förstå, att en mans sexualitet ofta är hårt knuten till hans identitet. Om du avvisar honom sexuellt, upplever han det lätt som att du avvisat honom som person [14]. Så när du inte har lust att ge honom sex så kanske du behöver anstränga dig lite extra för att på andra sätt visa att du älskar och accepterar honom. Om du nekar honom sex om och om igen kommer det påverka både hans självförtroende och er relation. Om du säger nej gång på gång, så kan du inte förvänta dig att han kommer att fortsätta initiera sex, i alla fall inte lika ofta som han egentligen skulle vilja. Efter en tid riskerar han att inte längre våga anförtro sina behov åt dig. Om du under en längre tid underlåtit dig att ta hand om din mans sexuella behov, så kan det behövas att du tar initiativ till sex för en tid (vilket även annars är bra!), för att bygga upp din mans självförtroende och förtroende till dig igen.

… för männen

Vad innebär då detta för oss män (eller kvinnor som har större sexlust än era män)? Är det bara att kräva sex ifrån frugan så fort man får lust, eftersom hennes kropp är din? Givetvis inte. Jag tror inte vi har rätt att kräva sex, eller något annat heller för den delen, ens om vår hustru ”stulit” något som tillhör oss. Tänk på vad Jesus säger i Bergspredikan: "Om någon vill ... ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också." (Matt 5:40). Istället skall vi förtrösta på att Gud tar hand om alla våra behov. När det gäller våra sexuella behov är det troligt att Han väljer att tillfredsställa dem genom vår hustru.

Vi inte bara får, utan är skyldiga att, informera vår make/maka om våra behov. När en man inte fått sex på ett tag är det lätt hänt att han blir lite grinig, ungefär som när man är hungrig. Det finns biologiska orsaker till det som vi inte skall gå in på nu. Men det ger oss inte rätt att tjata och klaga, utan vi skall sätta vår tillit till Herren.

Hur vår inställning till vår hustru skall vara är Bibeln tydlig med. "Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den" (Ef 5:25). Skulle Kristus älska oss mindre för att vi inte gör som Han vill? Skulle Han bli på dåligt humör? Givetvis inte. På samma sätt har vi ingen rätt att behandla våra hustrur sämre, eller vara otrevliga, för att de inte fyller våra behov. Vi skall älska dem obegränsat och se till deras bästa utan att förvänta oss att "få något igen" (jämför Luk 6:35; "...ge lån utan att hoppas få igen något"). Vi skall inte göra detta för att få sex, utan för att det är det rätta. Bibeln talar om att vi skall behandla våra hustrur på ett rätt sätt, så att våra böner inte blir hindrade (se 1 Pet 3:7). Jag vet män vars hustrur i flera år kanske helt vägrat ha sex, men de bestämde sig för att ändå försöka behandla sin hustru som Kristus skulle behandlat församlingen och till slut förändrades situationen.

Förtrösta på Herren och älska din hustru villkorslöst och se till att fylla hennes behov så långt det är möjligt. Många kvinnor har ett emotionellt behov av att prata och känna att någon lyssnar. En av mannens främsta uppgifter är därför att lära sig lyssna till sin hustru (utan att avbryta och försöka komma med lösningar på hennes problem), så att hon känner sig älskad och accepterad för den hon är.

Man brukar ibland säga att ”En man måste ha sex för att relationen skall kännas bra, en kvinna måste känna att relationen är bra för att kunna ha sex”. I din skyldighet att fylla din hustrus sexuella behov ingår också att skapa de förutsättningar som krävs för att hon skall kunna njuta av sex. Jobba på er relation. Ta dig tid med henne, ha roligt tillsammans, rör vid henne utan sexuella intentioner.

Många kvinnor tycker också det är viktigt att mannen tar sin del av ansvaret i hemmet. Att hemmet är i någorlunda ordning kan för vissa kvinnor vara en förutsättning för att kunna njuta av sex, och tro det eller ej men många kvinnor finner sin man som mest sexuellt attraherande när han utför hushållssysslor [15, 16, 3].

Samtidigt kan man förenklat säga att en sexuellt tillfredsställd man är en lycklig man, som man lätt kan be om nästan vad som helst [17]. Så här har vi verkligen en ”win-win-situation”! Alla män ser till att göra massor med hushållssysslor, så blir din fru mer sugen på sex. Och alla kvinnor ser till att ha massor med sex med sin man, så kan ni få honom att göra nästan vad som helst i hushållet.

 

Avslutning

Om ni har problem på det sexuella området - sådan som berörts här eller annat - så vill jag rekommendera er att be och prata. Prata först och främst med varandra. Din make eller maka kan inte läsa dina tankar. Du måste berätta hur du känner.
På samma sätt måste du lära sig att prata med Gud om detta. Det är han som skapat dig och dina sexuella behov. Att sex känns som något skamligt, som man inte kan prata om, härrör ifrån syndafallet. När Gud letat upp Adam och Eva efter att de ätit av den förbjudna frukten och gömt sig, säger Adam ”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” (1 Mos 3:10). Det var människan som kände sig naken, klädde sig och gömde sig. Det var inte Gud som sade ”Du är ju naken! Klä på dig och försvinn ifrån mitt ansikte”. Gud hade skapat människan naken och såg när han var färdig att allt var mycket gott - våra könsorgan var inte exkluderade.

Försök också gärna prata med någon annan, som du har förtroende för. Om det handlar om olikheter i sexdrift är som sagt sannolikheten stor att den du pratar med också upplevt liknande problem, och känslan av att inte vara ensam kan lösa många knutar. Bäst är om man har möjlighet att prata med andra par, gärna flera stycken i en grupp. Äktenskapliga problem - inte minst sexuella - känns ofta lättare att bära när man träffar andra och får ett annat perspektiv på livet.

Du får också gärna kontakta mig, via e-postadressen eller kontaktformuläret här på JesusSidan.com. Om du vill vara anonym kan du skaffa en e-postadress på Hotmail eller dylikt.

Du kan också prata med din pastor. Inte kan man prata med sin pastor om sex? Jovisst kan man det. Vi har ju just läst om det i Bibeln, och du kan väl prata med din pastor om Bibeln? Den lilla erfarenhet jag har av att prata med min pastor om sex gjorde mig positivt överraskad hur lättpratad han var.

Resurser

Till sist vill jag rekommendera lite olika resurser om du vill ha mer undervisning och information i ämnet. Tyvärr så är nästan allt på engelska.
- MarriageToday.org - Undervisning om äktenskapliga relationer i allmänhet som ofta berör ämnet sex. Man kan beställa böcker och CD-skivor. Har man bredband kan man också titta på TV-sändningar över Internet.
- TheMarriageBed.com - Sajt helt tillägnad sex inom kristna äktenskap. Tar itu med många svåra frågor på ett sakligt sätt och försöker se vad Bibeln säger. (Som exempel finns en artikel om bibliskt perspektiv på olika former av sex, där många av oss nog inte ens skulle komma på tanken på flera av punkterna i listan. Viss varning utfärdas således för länken...). Har också ett forum där man kan ställa frågor anonymt och där det finns många eldsjälar som gärna ger råd, tröst och uppmuntran.
- Christianity Today har en sektion av siten inriktad på äktenskap, med en undersektion om sex. Innehåller en del bra artiklar t.ex. om mäns verkliga tankar om sex, tips hur man hanterar olika sexdrift och uppmuntran varför man skall arbeta på att förbättra sexlivet.
- Intimate Issues - En bok om sexualitet av av två kristna kvinnor för kristna kvinnor. Jag har inte läst den själv men har fått uppfattningen att den uppskattas av kvinnor. Kan beställas t.ex. här och här.

- Kärlekens fem språk av Gary Chapman. En bok som inte talar specifikt om sex, men allmänt om att fylla sin partners emotionella behov. Skapar förståelse för att olika människor ger och behöver få kärlek på olika sätt, främst i kärleksrelationer men även i familje- och vänskapsrelationer. Borde läsas av alla. Finns på svenska. Kan beställas t.ex. här och här.

Fotnoter

1. MarriageToday, serie “Return to Intimacy”, avsnitt “Find Out How to Connect Emotionally With Your Spouse” (efter ca 4 minuter i TV-sändnignen)

2. Se t.ex. referat av seminarium med Benna Asmussen Hørlück från AdamogEva.dk i Trons Värld nr 2, 2008

3. En populärvetenskaplig artikel om framför allt sexdrift finns på http://www.webmd.com/sex/features/sex-drive-how-do-men-women-compare
(Klicka här för utskriftsversionen med alla sidorna samlade)

4. En mer vetenskaplig artikel - som jag själv bara ögnat igenom men som kommer kommer fram till slutsatsen att män har högre genomsnittlig sexdrift - återfinns på http://www.psy.fsu.edu/~baumeistertice/baumeistercatanesevohs2001.pdf

5. MarriageToday, serie “Return to Intimacy”, avsnitt “Learn to Value Your Spouse's Perspective” (efter ca 5 minuter i TV-sändnignen)
Också artikeln under 3 ger indikationer åt detta håll.

6. MarriageToday, serie “Our Secret Paradise”, avsnitt “Discover the Secret to Great Sex in Marriage” (efter ca 9 minuter i TV-sändnignen).

7. Som exempel uppger 82% av männen i ”The Great British Sex Survey” i Storbritannien 2005 att de har hög sexdrift. Detta är inte samma sak som ”onormalt hög”, men visar att mäns uppfattning om vad som är en normal sexdrift eller ”medel-sexdrift” är felaktig.

8. Exempelvis svarade 59% av männen i en amerikansk TV-undersökning att de vill ha sex mer än 10 gånger per månad.
Om jag tolkar den statistiska datan i artikel 4 rätt ger den indikationer i samma riktning.

9. I den brittiska undersökningen under punkt 7 ovan önskade 31% av männen sex dagligen.

10. Studiebibeln från Hermons Förlag ger ”Frånröva, bedra, lura någon på pengar, lura ifrån någon dens egendom, vägra att betala skuld”

11. Se rapporten Hiv och aids i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-2007 från Socialstyrelsen, refererad här av Metro.

12. Paul H Byerly som står bakom TheMarriageBed.com skriver "It's based on what we've heard over the years. Find a guy who is not upset about 'not getting enough' and the odds are good his wife would like more."
De kristna sexterapeuterna på Shekina Glory Intimacy hävdar t.ex. att 57% av alla par har sexuella problem. (Som källa anger de sannolikt Rosen et al)

13. Paul H Byerly som står bakom TheMarriageBed.com skriver "This is pretty common among women - they start for his sake, and somewhere along the line they realise they want it too. I suspect this is a combination of being aroused and not knowing they are aroused to start with (many women can't accurately access their own arousal), and not being aroused but getting that way as things go on. For some women there is also a mental issue - if they want to or are expected to "get horny and orgasm" that becomes a blockade. If they are free to just do it and orgasm or not, it can be much easier."
En närrelaterad artikel om de positiva effekterna av regelbundet sex har på kvinnors hälsa och sexualitet finns på http://themarriagebed.com/pages/biology/female/frequency.shtml (Viss diskussion om källorna till artikeln förs i forumet här)

14. En artikel om just detta finns på http://www.christianitytoday.com/mp/2002/002/4.36.html

15. MarriageToday, serie “Our Secret Paradise”, avsnitt “Discover the Secret to Great Sex in Marriage” (efter ca 13 minuter i TV-sändnignen).

16. Detta behandlas i en rapport som Counsil on Contemporary Families skall presentera i april 2008. Aftonbladet refererar på svenska här.

17. Se http://www.christianitytoday.com/mp/2004/002/3.36.html

Mattias Jiderhamn