Bibelstudium från november 2003. I bibelcitaten så har jag gjort markeringar genom att använda kursiv stil.

Jesus är Gud

Bakgrund

Det finns idag grupperingar inom kristenheten där man menar att Jesus inte är Gud och det finns kristna som tivlar och undrar huruvida så är fallet. Jag har skrivit detta bibelstudium dels för att visa att detta är en lära som uppkommit och förklarats som villolära redan tidigt i kyrkans historia dels för att lägga fram belägg för att Jesus verkligen är Gud.

Arianismen

Påståendet att Jesus inte är Gud på samma sätt som Fadern var faktiskt den första stora motsättningen i kyrkans historia. Denna lära kallas för arianism efter Arius, den präst i Alexandria, Egypten, som introducerade läran runt år 318. Exakt hur Arius formulerade sin lära är svårt att veta, eftersom kunskapen om den främst förts vidare av hans meningsmotståndare. Klart är att Arius menade att Jesus inte var Gud och därmed inte var evig. Troligtvis menade han att Jesus var Guds första skapelse, före allt annat skapat. Nyckefrasen för arianismen är "det fanns en tid då Kristus inte var". Bakgrunden till denna tro var att Gud enligt Arius skulle vara en så stark enhet att Han inte skulle kunnat avskilja en del av sig för att förkroppsligas i Jesus. När biskopen i Alexandria fick höra om hans lära blev han avsatt som präst år 321, men han lyckades fortsätta att sprida sin lära. Det var främst arianismen som föranledde det ekumeniska kyrkomötet i Nicea år 325. Här enades dåtidens kyrkliga ledare om att förklara arianismen som en villolära och tog samtidigt fram en trosbekännelse som ligger till grund för dagens nicenska trosbekännelsen.

Arianismen dog inte ut omedelbart efter kyrkomötet. Tvärt om fick den en tid därefter ytterligare spridning, bland annat på grund av kejsar Constantius och missionären Ulfilas, båda arianister. Arius själv vidhöll också sin lära till sin död år 336.

Unitarianismen

Idag finns en rörelse kallad unitarianism som på många sätt liknar arianism. Unitaristerna tror att Jesus skapades först då hans mor Maria blev gravid och att Han innan dess funnits för evigt som en tanke, en plan hos Gud. Den Helige Ande är enligt unitarianismen bara ett annat namn på Gud Fadern.

Jehovas Vittnen och mormonerna

Jehovas Vittnen har en lära som i grunden liknar arianismen. Jehovas Vittnen verkar mena att Jesus är "en gud", Guds första skapelse. De tror att Jesus kanske är ängeln Mikael. Jehovas Vittnen har dessutom en egen bibelöversättning, där de gjort små men betydelsefulla förändringar för att få vissa verser att passa deras lära.

Tydligen har även mormonerna en lära som påminner om arianism, men detta har jag ännu inte studerat närmare.

Belägg för att Jesus är Gud

Vi skall nu se på ett antal olika punkter som var för sig visar att Jesus är Gud. Sammantaget anser jag dem vara ett mycket starkt bevis för att Jesus verkligen är Gud på samma sätt som Fadern.

Jesus omnämns som Gud

I 2 Mos 3:14 omnämer Gud sig själv som Jag Är (mer om det här). I Joh 18:5 omnämner Jesus sig själv som Jag Är. Med tanke på den effekt Hans uttalande får i efterföljande vers (Joh 18:6), så är det tydligt att Jesus menar att Han är den Jag Är som omnämns i 2 Mosebok. "Han sade till dem [som skulle arrestera Honom]: "Jag Är". Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus sade till dem: Jag Är, vek de tillbaka och föll till marken." (Joh 18:5-6). Jesus hänvisar till sig själv som Jag Är också i Mark 14:62, Joh 8:24, 28, 58, 13:19. Detta är för mig personligen ett väldigt tydligt bevis för att Jesus verkligen är Gud. Han är den Gud som Gamla Testamentet pratar om - Han är Jag Är.

I början av Johannes evangelium omnämns Jesus som Ordet: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ... Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd." (Joh 1:1, 14, 18b)

I Johannes 20:28 säger lärljungen Thomas till Jesus "Min Herre och min Gud”.

Kolosserbrevet 2:9 säger att "i honom [Kristus] bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt".

Romarbrevet 9:5 säger "De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen."

I Uppenbarelseboken 15:3 sjungs en sång till Jesus (Lammet) där Han kallas "Herre Gud".

Jesaja profeterar om Jesus i 9:6 ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Filipperbrevet 2:6 säger "Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte". The Amplified Bible utvecklare detta på följande sätt: "Who, although being essetially one with God and in the form of God [possessing the fullness of the attributes which make God God], did not think this equality with God ... ".

Följande verser kan kan också tolkas som att Jesus omnämns som Gud, men skulle också kunna läsas på annat sätt:
"medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet." (Tit 2:13)
"Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder." (Hebr 1:8-9)
"Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi." (2 Pet 1:1)
"Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv." (2 Kor 5:19)
"bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen." (1 Tim 6:14-16)
Bibeln kallar Jesus för Immanuel och förkarar själv att "det betyder Gud med oss" (Matt 1:23).

Jesus och Fadern är ett

Ett av de bibelord som kyrkofäderna brukade använda som argument mot ariansimen hittar vi i Joh 10:30, där säger Jesus "Jag och Fadern är ett". Att Han och Fadern är ett säger Han också i Johannes 17 vers 11 och 22.

Enheten mellan Fadern och Jesus syns även i Joh 12:44-45 "Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig."

Jesus är inte skapad

Om Jesus inte är Gud, så måste Han vara skapad av Gud, vilket också arianismen och unitarianismen menar. Detta är en tanke som för mig känns närmast befängd. Bibeln säger nämligen om Jesus att "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom." (Kol 1:15-17). "Honom [Guds Son] har han [Gud] insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen." (Hebr 1:2)

Jesus låter sig tillbes

Ett annat för mig starkt bevis på att Jesus är Gud är att Han låter sig tillbes, samtidigt som Bibeln är tydlig med att endast Gud får tillbes. "Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." (Matt 4:10). När Johannes tillber en ängel i Uppenbarelseboken så får han en skarp tillsägning: "Jag föll då ner för hans [ängelns] fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe." (Upp 19:10)

Jesus säger dock inte emot dem som tillber Honom, vilket sker på flera ställen, exempelvis i Matt 14:33: "Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son."" Inte nog med det, Bibeln säger att "Alla Guds änglar skall tillbe honom" (Hebr 1:6).

Om någon inte tror att Jesus är Gud, så bör denne inte heller tillbe Jesus, eftersom det då vore avgudadyrkan.

Gud är Frälsaren, Jesus förlåter synder

I Jesaja 43 läser vi "Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. ... Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare." (Jes 43:3,11).
Även i Nya Testamentet står att Gud är Frälsaren, se Luk 1:47, 1 Tim 1:1, 2:3, 4:10, Tit 1:3, 2:10, 3:4-6 och Jud 1:25.

Samtidigt talar ju Bibeln om Jesus som Frälsaren, t.ex. "Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus." (2 Pet 3:18a). Se även till exempel Luk 2:11, Apg 13:23 och 2 Tim 1:10.

Låt oss även titta på Apg 20:28: "Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.". Gud har köpt oss med sitt eget blod. Men vems blod rann på korset på Golgata?

En annan intressant tanke är: vilka konsekvenser det får om det inte vore Gud som hängde uppspikad på korset och dog för oss? Om det inte var Gud som tog på sig straffet, om Jesus är en del av Guds skapelse precis som alla människor, hur kommer det sig då att Hans död var försonande? Hur kan vi, Guds skapelse, få förlåtelse för våra synder genom att någon annan av Guds skapelser dör (se t.ex. Ps 49:8-10)? Måste inte Gud själv vara den som förlåter och försonar? Hur skulle Jesus kunna förlåta synder (Matt 9:2-6, Mark 2:5-10, Luk 5:20-24) om det inte var Honom vi syndat emot?

Fler belägg

Jag skulle kunna fortsätta att utveckla hur Gud planerat att vi skall vara Hans avbilder (1 Mos 1:26-27) och samtidigt Jesu avbilder (Rom 8:29), hur Jesus skall döma världen (Joh 5:22), se på Jesu egenskaper, hur Jesus uppfyller gammltestamentliga uttalanden om Gud, och så vidare, och så vidare.

Något om bibelöversättningar och grundtextdokument

Fram till 1800-talet så användes en uppsätting grundtextmanuskript kalladeTextus Receptus ("den mottagna texten") eller majoritetstexten som utgångspunkt för bibelöversättningar. Enligt uppgift så skall 90% av de cirka 5000 grekiska manuskript man funnit följa denna textform. Under 1800-talet började man istället använda sig av två andra grundtextmanuskript, Vaticanus och Sinaiticus. Dessa två manuskript har sinsemellan över 3000 skillnader bara i evangelierna och jämfört med Textus Receptus finns över 5000 skillnader. Anledningen till att man började använda dessa manuskript istället var för att de var äldre, från runt år 350, och man antog därför att de bättre återgav den ursprungliga texten.[1]

En teori är dock att Vaticanus och Sinaiticus är förvanskade, och att de just därför är bland de äldsta manuskript som finns kvar. Tanken är att de äkta manuskripten använts, kopierats noggrant, slitits ut och ersatts av en av kopiorna. Vilka misstänks då ligga bakom förvanskningen? Just det - arianister. Dessa manuskript skiljer sig nämligen på ett flertal punkter som berör Jesu gudom. Våra moderna biblar saknar alltså en del av de argumenten mot arianismen som finns i Textus Receptus. Exempelvis skiljer sig följande verser:

  • 1 Joh 5:7-8 säger "Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga." (Svenska Reformationsbibeln, SRB)
  • 1 Tim 3:16 säger istället för "Han som blev uppenbarad i köttet" enligt Textus Receptus "Gud som blev uppenbarad i köttet" (SRB).
  • I Upp 1:11 säger Jesus "Jag är A och O, den förste och den siste ..." (SRB) precis som Gud - även i våra moderna översättningar - säger i vers 8.

Intressant är också att en av de personer som sammanställde den "nya" grundtexten 1881, professor Westcott, själv förnekade Jesu gudom.[2]

På engelska är den klassiska King James Version från 1611, som används flitigt än idag, baserad på Textus Receptus. Vad gäller svenska översättningar så har Gustav Vasas Bibel (1541), Gustav II Adolfs Bibel (1618) och Karl XII:s Kyrkobibel (1703) alla varit översatta ifrån Textus Receptus. År 2003 gavs en ny svensk översättning ut, Reformationsbibeln, som är en revidering av Karl XII:s Kyrkobibel och alltså baserad på Textus Receptus. Exemplen ovan är hämtade ifrån Reformationsbibeln.

Vilken grundtext eller vilken översättning som är den mest tillförlitliga vill jag för tillfället inte uttala mig om, men det är aspekt som kan vara intressant i beaktandet av Jesu gudom.

Motargument

Arius lära var till stora delar en filosofisk konstruktion, men det finns även bibelord som man kan läsa som att endast Fadern är Gud. Ett som jag hört användas är 1 Kor 8:6. Sammanhanget säger "När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden - det finns också många gudar och många herrar - så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.". Paulus ställer här den kristna guden i förhållande till hedniska avgudar, sannolikt de grekiska gudarna eftersom han skriver till Korint. Hedningarna trodde att det fanns många olika gudar och många medlare mellan dessa gudar och människorna. Paulus förklarar att det bara finns en Gud och en medlare. Även om Gud är treenig så får Fadern i detta sammanhang (liksom på andra ställen) stå som representant för gudomen då Han är den främste av de tre [3].

Kanske kan texten också läsas som att Paulus påpekar att Gud - oavsett om Han består av flera personer - är vår Far, vår skapare och upphovsman.

Det är samtidigt intressant att notera att samma vers som används för att förneka Jesu gudom (1 Kor 8:6 ovan) även säger att allting finns till genom Jesus - alltså ytterligare ett argument för att Jesus enligt ovan inte är skapad.

Inte enbart Fadern är Gud

Förutom de bevis för att Jesus är Gud som presenterats ovan, så är ett argument för att inte bara Fadern är Gud det faktum att Bibeln talar om Gud som flera personer.
"Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. ... " (1 Mos 1:26)
"HERREN Gud sade: "Se, människan har blivit som en av oss ..." (1 Mos 3:22)
Herren sade: ... Låt oss stiga ner och förbistra deras språk ...” (1 Mos 11:6-7)
Och jag hörde Herren röst. Han sade: Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” (Jes 6:8)

Jesaja gör dock helt klart att det bara finns en gud, ”Jag är den förste och den siste, förutom mig finns ingen Gud.” (Jes 44:6), ”Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud.” (Jes 45:5). Verserna ovan menar alltså inte att Gud skulle sagt "...oss gudar...".

Samtidigt som Gud beskriver sig som flera, säger Bibeln "HERREN, vår Gud, HERREN är en." (5 Mos 6:4). Är inte det en motsättning? Nej, det hebreiska ordet för en - 'echâd - används nämligen på andra ställen för att beskriva en enhet, exempelvis "ett enda folk" (1 Mos 11:6) och att man och hustru "skall bli ett kött" (1 Mos 2:24).

Enligt hela huvudfåran av kristenenheten - från katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor till den karismatiska rörelsen - så består Gud av tre personer, treenigheten. Personerna är Fadern, Sonen (Jesus) och den Helige Ande (Matt 28:19b). Hur dessa tre personer är "sammanfogade" till en enhet (treenighet) - hur tre personer kan vara en Gud - är något som vi med vår begränsade tankeförmåga antagligen inte kan förstå i jordelivet. Att den Helige Ande är en person förklarar jag i detta bibelstudium, och att Han faktiskt är en del av gudomen kanske vi får tillfälle att återkomma till. Om nu Gud består av två personer, Fader och Helig Ande, varför skulle inte Jesus kunna vara den tredje?

Omtolkning av bibelverser

De som menar att Jesus inte är Gud förklarar att bibelverser som används för att påvisa att Jesus är Gud, bland annat många av de jag nämnt ovan, inte behöver tolkas på det viset. Det är visserligen helt korrekt - mycket av Bibeln kan säkert läsas på ett annat sätt än enligt den kristna traditionen. Men faktum är ju att Arius lära avfärdades som villolära på kyrkomötet år 325. Jag gissar att många deltagare talade grekiska - Nya Testamentets grundtextspråk - som modersmål. Som jag tidigare nämnt är några av de äldsta bevarade grundtextdokumenten vi har idag, Vaticanus och Sinaiticus, från runt år 350 - det vill säga efter kyrkomötet.

Varför skulle man kunna göra en bättre tolkning idag, 1700 år senare? För att göra en jämförelse: skulle vi idag ha sämre möjlighet att förstå en text från 1700-talet (säg, Hallands Landsbeskrifning från 1729 bara för att ta ett konkret exempel) än man skulle ha på 3600-talet, om Jesus inte kom tillbaka innan dess?

Vad är det för övrigt för sorts lära, där man måste ha alterntiva tolkningar av vers efter vers? Är Guds Ord så otydligt att någon måste tolka det mest centrala åt dig?

Jesus respektive Gud Sonen

Jag har läst argument av unitarianer (vilka som sagt har en tro liknande arianismen, att Jesus inte är Gud) där de menar att Bibeln är full av motsägelser om Jesus är Gud. De hänvisar till att Jesus är underställd Fadern och bad till Fadern. Jag tror problemet är att de blandar ihop människan Jesus och Gud Sonen. Bibeln säger ju "Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset." (Fil 2:6-8). Gud Sonen lämnar alltså sin gudsgestalt, sin tillvaro som Gud, och blir människan Jesus, som finns först när Maria blir gravid. Även om Jesus till sitt väsen är Gud, så var Han här på jorden enbart en människa, som du och jag. Antagligen kunde inte Jesus själv utföra några under, för det var ju först när den Helige Ande sänkts över Honom efter dopet som Han utförde under (se Matt 12:28). Den Helige Ande kan utföra under även genom dig och mig. Detta att Jesus var 100% människa och 100% Gud är väldigt svårt att förstå. För mig hjälper det att likna det vid en kung som reser utomlands. Han är fortfarande 100% kung, men han är ju inte kung i det land han besöker, där är han som vilken annan människa som helst.

Eftersom Gud Sonen hade lämnat sin position som Gud när Han blev människan Jesus är det inte konstigt att han

  • kunde frestas (Matt 4:1, Heb 4:15), även om inte Gud kan frestas (Jak 1:13)
  • säger att Fadern är större än Honom (Joh 14:28)
  • ber till Gud (t.ex. Luk 6:12)

Slutsats

Jag tror på en treenig Gud bestående av Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Jag tror att dessa tre är till för evigt, att de älskat varandra och kommunicerat med varandra i evigheten. Skulle Gud vara beroende av sin skapelse för kärlek och kommunikation? Jag tror att Fadern, Sonen och Anden är tre skilda personer, fast inte skilda individer på samma sätt som människor. Jag tror att de är en enhet, har en vilja, är en Gud.

Visserligen finns det bibelverser som kan tolkas som att enbart Fadern är Gud, men som jag ser det är de verser som tyder på att även Jesus är Gud både fler och tydligare. Kom ihåg att summan av Guds Ord är sanning (Ps 119:160).


1. Informationen hämtad från bland annat en artikel på Reformationsbibelns hemsida. Länk till artikeln: "Grundtexterna / Westcott o Hort".

2. Hämtat från källa 1 ovan, som i sin tur hänvisar till Which Bible, Fifth edition sid 156.

3. Se Matthew Henry's commentary on the Whole Bible för 1 Kor 8:4-6

Mattias Jiderhamn