MP3 Ladda ner:
Nådegåvor, vad är det?
Nådegåvorna del 1/2
Nådegåvorna del 2/2

Ladda ner Flash för att kunna lyssna direkt!

För fler bibelord till respektive gåva, se listan nedan!
Missa inte separat inspelning om profetians gåva!

Nådegåvorna

Alla är kallade

Gud säger till profeten Jeremia "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken." (Jer 1:5). Även Paulus skriver i Galaterbrevet att Gud kallade honom redan i moderlivet: "Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna." (Gal 1:15-16a). På samma sätt har Gud en plan och en kallelse för oss alla innan vi ens blivit födda.

Låt oss läsa Liknelsen om talenterna från Matteus 25:14-30:

"Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent - var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Ty var och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder."

Notera att engelskans talent även betyder talang, begåvning. För att vi skall kunna uträtta vår kallelse så har Gud gett oss olika slags gåvor och färdigheter. Dessa vill Han att vi skall använda, "sätta i omlopp". Han vill inte att vi skall förneka dem och gömma dem - "gräva ned dem" - i våra hjärtan, något som jag tror vi lätt gör i vår Jante-kultur.

Begåvningar

En kategori av gåvor som vi fått är begåvningar eller naturliga gåvor. Detta handlar om olika slags färdigheter, kunskaper och anlag. Denna typ av gåvor är givna till alla människor genom skapelsen.

Nådegåvor

Förutom de naturliga gåvorna så har vi kristna även fått nådegåvor eller andliga gåvor. Willow Creek, ev av USA:s största församlingar, använder följande definition: Nådegåvor är Gudomlig utrustning som den Helige Ande ger till varje troende enligt Guds tanke av nåd till nytta för hela Kristi kropp.

Det ställe i Bibeln som behandlar nådegåvorna mest ingående är 1 Korintierbrevet 12. Nedan citeras de mest centrala verserna, men läs gärna igenom hela kapitlet (t.ex. genom att klicka på denna länk) innan du fortsätter. Förutom detta kapitel finner vi viktig information i Romarbrevet 12, där de relevanta verserna citeras på olika ställen nedan.

"Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta." (1 Kor 12:8-10)

"Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål." (1 Kor 12:28)

"Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som [tröstar och] förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta." (Rom 12:6-8)

Vem? Varför?

I 1 Korintierbrevet 12 trycker Paulus flera gånger på att varje kristen har minst en nådegåva; se t.ex. vers 7 och 11. Vidare kan vi läsa följande verser:

"Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (1 Pet 4:10-11).

"Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp" (Ef 4:11-12).
Tanken med nådegåvorna är alltså att vi skall tjäna och bygga upp varandra, samt att vi skall ära Gud. Vi förtjänar inte våra nådegåvor, men vi har inte heller fått dem för vår egen skull.

Hur får man dem?

Eftersom varje troende har minst en nådegåva så borde det betyda att man får dem i samband med att man tar emot Jesus. Men Bibeln låter oss också förstå att man kan få fler gåvor senare.
"Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva." (1 Kor 14:1)
"Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. (1 Tim 4:14)
"Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. (2 Tim 1:6)

Hur hittar man dem?

Ofta hittar man sina nådegåvor i det man tycker är roligt att göra. Glädje och tillfredställelse brukar vara en indikator på att du är i funktion i din gåva. Det är inte ovanligt att vi har en nådegåva inom ett område där vi inte är naturligt begåvade, detta för att vi skall tjäna i svaghet så att Gud kan bli stark i oss. (Se t.ex. 1 Kor 1:26-29 och 2 Kor 12:9-10 i fotnoten).

Att tänka på

Tjäna i kärlek: Det är av yttersta vikt att utgångspunkten för tjänandet är kärlek, till Gud och medmänniskor. Efter att Paulus undervisat om nådegåvorna i 1 Kor 12 så skriver han:
"Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra: Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå." (1 Kor 12:31b - 13:3, 8)
"...tjäna varandra i kärlek." (Gal 5:13)
Jesus sa: "Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:35)
"Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning." (Rom 12:9-10)

Alla gåvor är viktiga: Alla gåvor är viktiga och beroende av varandra. Paulus jämför mycket med hur en kropp inte fungerar som tänkt om kroppsdelar saknas.

"Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte." Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga."(1 Kor 12:17-22)

"Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?" (1 Kor 12:27-30)

"Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar." (Rom 12:3-5)

Tre vanliga diken:

 • "Gör som jag" - Det är lätt hänt att man blir trångsynt för det som ens hjärta brinner för. "Det jag tycker är viktigt skall så klart alla andra också koncentrera sig på." Exempelvis kan det hända att den som har en gåva att vara evangelist eller missionär tycker att det är så viktigt att nå de som inte hört evangeliet att han/hon försöker engagera andra kristna i detta, oavsett om de har gåvor eller kallelse för något sådant. De kanske istället är kallade till att vara t.ex. själavårdare.
 • "Jag har en mycket viktigare nådegåva än du" - Alla gåvor är som sagt viktiga och behövs för att helheten skall fungera. Se särskilt Rom 12:3 och 1 Kor 12:21 ovan.
 • "Jag har ingen nådegåva" - Om du bekänner Jesus som Herre och frälsare så tolkar jag Bibeln som att du har minst en nådegåva; se särskilt vers 7 och 11 i 1 Kor 12. Du har bara inte hittat den/dem ännu. Det underlättar också om du är döpt i den Helige Ande.

Din tjänst

Din tjänst i Guds Rike beror inte bara på din nådegåva utan även din passion och din personliga stil. Passionen är vad du brinner för, det kan vara onådda folkgrupper, ensamstående föräldrar, drogmissbrukare... Din personliga stil är hur du gillar att göra saker. Tycker du till exempel om att utföra organiserade uppgifter eller trivs du bäst när du bara umgås med människor?

 • Passionen ger en indikation var du skall tjäna.
 • Nådegåvan/-orna (och dina naturliga gåvor) visar vad du skall göra.
 • Din personliga stil bestämmer hur du tjänar.
Alla dessa tre är gudagivna och kombinationen är unik vilket gör att ditt bidrag blir unikt.

De olika gåvorna

I många kristna sammahang talar man om nio nådegåvor, och menar då de nio i vers 8-10 i 1 Kor 12. Jag har svårt att förstå varför man begränsat sig till dessa nio. Min bästa gissning är att när pingstväckelsen svepte fram och man började betona Andens gåvor, så var de andra gåvorna inte tillräckligt spektakulära för att platsa på agendan. Det man verkar hänga upp det på är grundtextens phanerosis = ”uppenbarar sig”/”manifesterar” 1 Kor 12:7. Men jag tycker inte ens förklaringen håller riktigt. Ordet i grundtexten för "gåvor" är grekiskans charisma. Detta ord förekommer inte bara 1 Kor 12 vers 4 och 9, utan också vers 28, 30 och 31 samt i Rom 12:6 och 1 Pet 4:10 (men i det sistnämnda sammanhanget är det svårt att utläsa några specifika gåvor). Profetians gåva - som väl måste anses tillräckligt spektakulär och och en tydlig "manifestation" av Anden - nämns förutom i 1 Kor 12:10 också i vers 28, Rom 12:6 och Ef 4:11, och där tillsammans med andra gåvor. Skulle då profetians gåva vara en nådegåva, men inte de andra?

Listan nedan skall därför inte ses som någon fullständig lista över alla nådegåvor som kan tänkas finnas. Egentligen finns det ingen tydlig gräns för vilka förmågor och egenskaper som genom Andens kraft kan framträda som en nådegåva. Det man får titta på är om det stämmer med definitionen ovan, om det syntes i Jesu liv och om det bekräftas av församlingen. Exempel på förmågor/egenskaper som skulle kunna vara nådegåvor är celibat (1 Kor 7 t.ex. vers 8), exorcism (andeutdrivning), martyrskap, frivillig fattigdom och drömtydning (Dan 1:17, 2:23).

Ett försök till gruppering har gjorts nedan, men man kan tänka sig att gruppera dem på andra sätt. Gåvor markerade med en asterisk (*) är tjänstegåvorna i Ef 4:11-12. Jag tror att alla tjänstegåvor förekommer som "bara" nådegåvor också, samt att alla tjänstegåvor först "bara" har en nådegåva, innan de mognat tillräckligt och blivit bekräftade och avskilda för tjänst. I fallet med en tjäntegåvor så är det personen som är själva gåvan, som Gud gett till församlingen ("Och han gav några till ..."). Deras primära uppgift är att "utrusta de heliga till att utföra sin tjänst". Christian Wendesten i GöteborgsKyrkan kallar dem därför för "utrustningsgåvor". Hos en tjänstegåva ser man normalt inte bara nådegåvan, utan ofta är hela personligheten "strömlinjeformad" med gåvan, så att de skall kunna betjäna andra så effektivt som möjligt.

Relationsgåvor är människocentrerade och fungerar primärt en till en.

Tjänande gåvor är sådana som fungerar ”i bakgrunden” utan att synas.

”Frontgåvor” är sådana som fungerar i förgrunden och syns. De verkar ofta för en grupp av människor.

Stödgåvor fungerar ofta i kombination med andra gåvor.

Mirakelgåvor är på ett sätt självklara att upptäcka. ”Funkar det (regelbundet) så har man den”.
Gärningar:

Ord:


Nedan följer en kortfattad genomgång av de olika gåvor. Tanken är att du skall lyssna på den inspelade undervisningen ovan, och ha nedanstående punkter mer som minnesanteckningar. Ordningen är därför densamma som på inspelningen, vilket i sin tur är ordningen på gåvotestet i Willow Creeks Som fisken i vattnet-material (mer om det nedan), som många av åhörarna fyllt i. Listan innehåller fler bibelord än de som läses på inspelningen.

Administration/Styrande

 • Förmågan att effektivt leda organisationer (såsom församlingar), att samordna människor, uppgifter och evenemang.
 • Planera, styra och genomföra så att målen nås.
 • "Att stå vid rodret"
 • Vanligt att dessa personer ställer frågor såsom "Vem skall göra det? Finns det pengar? Finns det tid?"
 • Apg 6:1-7 (de som föreslog omstruktureringen), 2 Mos 18:13-26 (Mose svärfar)

Apostel

 • Aposlar har en särskilt gåva att grunda och "fostra" nya församlingar. De kan även se till att olika tjänster i församlingen fungerar. Dessa personer är typiskt församlingsplanterare eller andra typer av pionjärarbetare.
 • Samordnar andra tjänster och ser till att de fungerar.
 • Förlöser potential.
 • Pionjär. När saker fungerar längtar de vidare.

Missionär

 • Gåvan att vara gränsöverskridande
 • Kulturellt och socialt känslig och anpassningsbar.
 • Vanligt bland apostlar, men kan även fungera tillsammans med andra gåvor.
 • Ef 3:6-9

Hantverk

 • Personer med hantverksgåva skapar föremål som rent praktiskt kan användas för att effektivisera andras tjänst.
 • Händiga personer som konstruerar i trä, tyg, metall, glas, ...
 • Ökar effektiviteten i andras tjänst.
 • 2 Mos 31:2-5, 2 Mos 35:31-35, 2 Kung 22:5-6, 1 Kung 7:13-14

Kreativ kommunikation

 • Genom olika konstformer upphöja Gud och förmedla bibliska sanningar.
 • Olika konstformer såsom sång, musik, dans, drama, poesi, målningar och hantverk. Notera att hantverket i detta fall inte används praktiskt på samma sätt som med hantverksgåva, utan det handlar snarare om skulpturer etcetera.
 • Utmanar människors bild av/uppfattning om Gud.
 • Ps 150:3-5, 2 Sam 6:14-15, Mark 4:2 + v 33 , 1 Krön 25:1

Urskiljning/Andebedömning

 • Att separera eller klargöra en skillnad; kan skilja mellan sanning och lögn, gott och ont.
 • Förstår vad som kommer ifrån Gud och vad som inte gör det.
 • Ser genom ytan "in i kärnan".
 • Apg 5:1-4, Matt 16:21-23

Uppmuntran

 • Gåvan att uppmuntra/trösta/konsolidera innebär att kunna förmedla insikter som styrker, tröstar och uppmuntrar framför allt de som är modfällda eller vacklande.
 • Den typiske tröstaren i Bibeln är Barnabas, som betyder "Tröstens son" (Apg 4:36). I Apg 9:27 läser vi om hur Barnabas var den första att lita på Paulus efter hans omvändelse. Senare blir det Barnabas som Paulus tar med på sin missionsresa, för han vet att det är bra att ha med någon som är pålitlig och uppmuntrande.
 • Apg 11:22-24

Evangelisation

 • Förmågan att effektivt förmedla evangeliet till icke-troende, på ett sätt som gör att människor verkligen vänder om och kommer till tro.
 • Anpassar budskapet till en given situation, så att det blir relevant för åhöraren.
 • Apg 8:26-38 (Filippos)

Tro

 • Tro betyder räkna med, lita på, hålla för sant. Det handlar inte om en känsla.
 • Personer med trons gåva tar verkligen åt sig av Guds löften och litar på att han svarar på bön.
 • Har förmågan att se "bortom bergen", bortom eventuella problem och omständigheter.
 • Smittar av sig på andra människor, så att de blir styrkta i sin tro och uppmuntrade att lita på Gud.
 • Rom 4:13-21, Heb 11:1

Givande

 • Förmågan att frigöra resurser (främst ekonomiska) som de kan bidra med till Guds verk.
 • Ger generöst och regelbundet
 • Anonyma, Matt 6:2-4
 • Ger normalt mer än tionde; de frågar inte "Hur mycket måste jag ge?" utan "Hur mycket behöver jag kvar för att leva av?".
 • Som alla givare blir de välsignade "i gengäld".
 • Är ibland välsignade med en förmåga att göra goda affärer - t.ex. företagare - och kan då frigöra ännu mer till Guds rike.
 • Rom 12:8, Luk 21:1-4 (änkan med kopparmyntet)

Hjälpande/Tjänande

 • "Att ta någons plats"
 • Kan se det andliga värdet i och finna glädje i att utföra praktiska sysslor.
 • Arbetar "i bakgrunden" utan att synas.
 • Frigör tid och energi för andra tjänster.
 • Välsignas själva ännu mer än de som de hjälper.
 • Apg 6:1-4 (Notera att brödsutdelarna skulle vara "uppfyllda av Ande och vishet"!)

Gästfrihet

 • Kärlek till främlingar, Matt 25:35
 • Bryr sig om människor, öppnar sitt hem.
 • Erbjuder gemenskap (trygghet och samhörighet), mat och husrum
 • Dessa personer är de ultimata mötesvärdarna, som får människor att känna sig välkommna
 • 1 Pet 4:9-10, Rom 12:13, Heb 13:1-2

Förbön

 • Människor som ber länge och uthållig å andras vägnar.
 • Ställer sig i gapet, Hes 22:30
 • Ber "i sin kammare" - inte nödvändigtvis de som är förebedjare på möten.
 • Får regelbundet se/höra om tydliga bönesvar.
 • Den Helige Ande kan tala om för dem att det finns personer eller situationer de behöver be för.
 • Kol 4:12-13, Jes 62:6-7, Joh 17:9-26 (Jesu förbön), 1 Tim 2:1-2, Kol 1:9-12

Kunskap

Två olika tolkningar:

 • "Kunskapens ord", att känna till något som man inte fått reda på på vanlig mänsklig väg
 • Närbesläktad med den profetiska gåvan

Eller:

 • Övernaturlig kunskap i Guds Ord
 • Förmågan att förstå, upptäcka, tyda och förklara Guds Ord.
 • Vanlig stödgåva till undervisningens gåva
 • Intellektuell
 • Apg 18:24-28
1 Kor 12:8

Ledarskap

 • Kommer med visioner och idéer och har mod att utföra våghalsiga förslag.
 • Inte intresserade av att utföra själva utan inspirerar, motiverar och andra.
 • Hjälper andra till sin fulla potential.
 • Ser till att medarbetarna uppmuntras och att man firar lyckade projekt.
 • Behöver komma ihåg att fråga "Hur mår du?" ofta.
 • Skall framför allt tjäna dem han/hon leder.
 • Rom 12:8, Heb 13:17, Luk 22:25-26

Barmhärtighet

 • Medlidande med utsatta/lidande människor.
 • Villig att praktiskt hjälpa- utför kärleksfulla handlingar.
 • Möten mellan människor har otroligt mycket större betydelse än uppgifter och ordning och reda.
 • Luk 10:25-37 (den barmhärtige samariten)
 • Modernt exempel: Moder Theresa

Profetia

 • Profetians gåva är gåvan att ta emot och förmedla sanning från Gud till uppmuntran och ibland tillrättavisning.
 • Alla profetior skall prövas! (1 Tess 5:20-21, 1 Kor 14:29)
 • Läs mer om profetians gåva på denna sida.
 • 1 Kor 14, Rom 12:6

Herde

 • Typiskt en pastor - föda flocken med kunskap och förståelse. Föra dem närmare Kristus. Skydda dem från fienden och hjälpa dem igenom svårigheter.
 • Har omsorg om människor och framför allt deras andliga mognad.
 • Relationer är centralt.
 • Lite som en kombination av ledare och tröstare.
 • Apg. 20:28-31, Ef 4:11-12, 1 Petr 5:1-4, Joh 10:1-18 (Jesus är den gode herden)

Undervisningens gåva/Lärare

 • Förmåga att förstå, tydliggöra och tillämpa Guds Ord.
 • En sorts helig pedagogik.
 • Undervisningen leder till gensvar i åhörarnas liv; de förändras/förändrar sig och blir mer lika Jesus
 • Rom 12:7, 1 Kor 12:28-29), 2 Tim 2:2, Apg 18:24-28

Vishet

 • Tillämpa sanning i praktiken
 • Finna och förmedla konkreta lösningar.
 • Praktiskt applicerbart - t.ex. välja i en svår situation eller viktigt beslut..
 • Hög andlig insikt i Guds plan.
 • Jak 3:13-18

Helandets gåvor

 • Plural i grundtexten
  • Fysiska sjukdomar; ibland en viss specifik
  • Emotionellt helande
  • (Andligt helande? Relationsmässigt helande?)
 • För att Gud vill hela sina barn och som vittnesbörd
 • Gåvan handlar om att vara en kanal för Guds kraft - disponibel och på rätt plats
 • Apg 3:1-16, Mark 2:1-12, Jak 5:14-16

Kraftgärningar/Under

 • Övervinna naturlagarna - materiella omöjligheter blir möjligheter
 • Till hjälp och vittnesbörd
 • Joh 2:1-11, Apg 14:3, 1 Kung 18:22-39

Tungotal

 • "gåvan att tala olika slags tungomål" (1 Kor 12:10). Tre olika typer av tungotal
  1. Bönespråk (Rom 8:26-27). Antagligen inte en nådegåva, utan tillgängligt för alla kristna (jmf 1 Kor 12:30) genom andedopet. Läs mer här .
  2. Ett mänskligt språk man inte kan (Apg 2:1-11).
  3. Profetiskt tungotal (1 Kor 14, t.ex. vers 5). Kan låta som bönespråk men innehåller en profetiskt hälsning som behöver uttydas, se nedan. Läs mer på sidan om den profetiska gåvan.
 • En person som talar profetiskt tungotal skall be om gåvan att uttyda detta, se 1 Kor 14:13

Uttydning


Mycket av denna undervisning samt ytterligare hjälp att hitta dina gåvor kan du finna i Willow Creeks material "Som fisken i vattnet - Rätt person på rätt plats med rätt motiv". Du kan beställa materialet från Willow Creek Sverige. Deltagarhandboken innehåller bland annat ett gåvotest (à la Veckorevyn), där man svarar på 133 frågor och summerar svaren. Det kan verka barnsligt men min erfarenhet är att detta test kan ge en bra indikation om var man skall leta efter sina gåvor. Boken innehåller också detaljerad information om varje gåva med bibelreferenser samt vanliga fallgropar.


1 Kor 1:26-29: "Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvaltför att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud."

2 Kor 12:9-10: "men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark."

Mattias Jiderhamn