Denna text är ursprungligen en predikan ifrån 1998-09-20

Motorsågsförsäljande diplomater

(Egentligen arbetsnamnet på en titellös predikan.)
I denna predikan talas det mycket i bilder så sitt med ett öppet sinne.

"Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag" (Rom 8:2)
Jag är ingen expert på området men vad jag vet kan detta jämföras med diplomatisk immunitet. En diplomat kan inte dömas för lagbrott. Typexemplet är parkeringsböter där man med jämna mellanrum kan läsa vilka ambassader som dragit på sig mest parkeringsböter sammanlagt. De bryter fortfarande mot lagen men de går utan straff. Vid grova brott kan diplomaten förklaras "icke önskvärd". Detta hände till exempel för en tid sedan i Norge med en ambassadanställd som avsöjats verka som spion.

Vi är diplomater för Guds rike i en trasig värld. Våra uppgifter som diplomater är :

  • Att vara representativa; självklart ser övriga medborgare ned på en diplomat som synligt bryter mot lagen.
  • Att skapa kontaker med "hemlandet" och föra ordet för deras sak.
  • Att hjälpa folk som vill bli medborgare i vårt land.
  • Hjälpa andra medborgare att hålla kontakten med "hemlandet".

På en ambassad (=en församling) finns det många olika uppgifter och yrkestitlar. Alla är lika viktiga för att ambassaden skall kunna fungera; där måste finnas även sekreterare och städerskor. Men det är också sant att ambassaden inte fyller sin funktion om det finte finns någon som håller kontakt med folket utanför.


Nu skall jag göra något som jag inte vet om det är riktigt "rumsrent" att göra längst fram i kyrkan. Jag skall berätta en norgehistora:

Det var så här att en norrman var inne i en järnhandel och kom i samtal med en försäljare om en motorsåg. Försäljeren argumenterade och sade att
- Om du sågar 10 träd om dagen med en vanlig såg så klarar du minst 20 med denna. Norrmannen blev övertygad och köpte motorsågen. Efter en vecka kommer han tillbaka med motorsågen och klagar på försäljarens löfte eftersom han bara lyckas såga 7 träd om dagen! Försäljaren ber att få titta på motorsågen eftersom det måste vara något fel. Han startar den varvid norrmannnen utbrister
- Va' er de som brummer !?
Många kristna idag släpar omkring på sin tro som en avstängd motorsåg. Ibland är den mer till besvär än till hjälp. Vissa av dem har aldrig vetat hur den fungerar, andra har fått slut på bensin och vet inte var det går att köpa mer, eller tycker att det verkar för dyrt. En del tycker att det finns andra som irriterar med sina ständigt brummande motorsågar och vill inte förknippas med "de där vilda" utan döljer helst att de har en motorsåg. Tyvärr finns det också de som missbrukar sin motorsåg. Detta kan få andra att misströsta och till och med göra sig av med sina.

Tänk er nu att man skulle ta med en motorsåg i en tidsmaskin och visa den för stenåldersmänniskor. Om man inte använde den skulle de nog tycka att detn var annorlunda med konstiga färger och fomer. Det är först när man startar den som det skulle väcka några egentliga reaktioner. Några av åskådarna skulle säkert bli rädda, åtsminståne till en början, medan andra skulle stå med ögon stora som brunnslock. Om man sedan visar hur den fungerar och sågar ned ett träd så skulle deras redskap av sten och trä verka löjligt oanvändbara vid en jämförelse.
"De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå."

Det skulle säkert funnits de som skulle dödat för att få motorsågen.

I detta sammanhang skulle man kunna översätta missionsbefallningen till "...gå därför ut i denna stenålder och sälj motorsågar...". Tänk den stenåldersman som kanske var först med att skaffa sig en motorsåg (=en nyfrälst "från gatan"). Han skulle visa den för alla han träffade och han skulle använda den till att fälla träd, jaga, fiska, gräva ... ja ALLT. Eftersom han är så ivrig att visa och använda motorsågen kommer han att bli en utomordentligt bra försäljare. Alla som ser den fungera i hans liv vill självklart ha en egen. Det blir som en sån där organisation där man värvar nya försäljare som säljer i hemmen.

Men glöm nu inte vad som var nyckeln i det hela, att man startade motorsågen. Hur många skulle trott att Jesus var Guds son om Han inte gått på vatten, stillat vinden, helat sjuka, drivit ut onda andar och uppväckt döda? Hur många av oss [härinne (i kyrkan)] hade varit kristna om Jesus bara sagt att Han var Guds son eller ens bara gått i synagogan och bett i all ensamhet. Jesus själv bekändes med tecken. Petrus säger i sin första pingspredikan bland annat "Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet." (Apg 2:22) och efter detta tar 3000 emot Jesus.
"Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet." (1 Tess 1:5a)
"Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja." (Heb 2:4)

Vi får inte glömma att vi har fått kraft. Jesus har sagt åt oss att genom samma Ande som verkade i Hans liv bota sjuka, uppväcka döda och driva ut onda andar (se Matt 10:8, Luk 9:1-2, Joh 14:12, Apg 1:8, Ef 1:18-21 i fotnoten).

"Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss" (Ef 3:20)
"Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. " (Ef 6:10)
"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. " (Fil 4:13)
"För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig. " (Kol 1:29)
"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. " (2 Tim 1:7)
Se även Joh 20:21-23 i fotnoten.

Vad du än gör och vad än din kallelse är så kom ihåg att göra det i Andens kraft!

Dagens människor har delat upp handlingar i olika fack:

  • Så får man göra
  • Så får man inte göra
  • "Så gör man bara inte"
Vad som hamnlar i olika fack skiljer sig en aning mellan olika kulturer och individer. Problemet är att mycket av det som Jesus gjorde och sedan sade åt oss att göra har vi stoppat i "Så där gör man bara inte"- facket. Vi ber sällan för sjuka och bryr oss inte om de utslagna. Tänk på när Josua gick 7 dagar runt Jeriko eller när Abraham skulle offra Isak. "Så gör man bara inte". Men de gjorde det ändå och fick vara med om under.

Gud har inte inte bara sagt vad vi skall göra utan också hur vi skall vara. "Var frimodiga och oförfärade" (se fotnoten). När vi tar emot Jesus som frälsare flyttar också den helige Ande in och bor i oss. Kraften som skapade universum bor inom oss. Avslutningvis vill jag citera en fras som är välkänd för alla er som sett Star Wars "Use the force, Luke" ("Använd kraften, Luke"). Just det

Use the force ! - Använd kraften!


"Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." (Matt 10:8)
"Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka." (Luk 9:1-2)
"Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern." (Joh 14:12)
"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8)
"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande." (Ef 1:18-21)


"Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Tag emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden."" (Joh 20:21-23)


"Var frimodiga och oförfärade, frukta inte och var inte förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig." (5 Mos 31:6)
" Hoppas på Herren, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, ja, hoppas på Herren." (Ps 27:14)
"När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus, och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa." (Apg 4:13)

Mattias