Detta bibelstudium skrevs ursprungligen för Östadkullebygdens Frikyrkoförsamlings bibelskola 1998-03-29 med titeln "Tron på den helige Ande". Detta är en omarbetad och utökad version. Vid de ställen där delar av bibelcitat är kursiverade så är det jag som förtydligat.

Snabblänkar längre ner i studiet:

Vad är den helige Ande?

Det förenklade svaret är "Guds osynliga närvaro". Vissa trosriktningar och sekter, t.ex. Jehovas Vittnen, påstår att det inte är mer än så men vi skall beakta följande verser:
"och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill." (Rom 8:27)
"Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag." (Ef 4:30)
"Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en." (1 Kor 12:11)
Om Anden kan mena något så har den tankeförmåga. Om den kan bli bedrövad så har den känslor och ur tredje versen förljer direkt att den har vilja. Dessa tre - tankeförmåga, känsla och vilja - utgör de grundläggande byggstenarena för en personlighet. Vi kan alltså dra slutsatsen att den helige Ande är en person. Frågan blir således egentligen Vem är den helige Ande? Den helige Ande är, som du förhoppningsvis vet, en av personerna i treenigheten, en del av gudomen. De tre personerna i treenigheten är Gud Fadern, Gud Sonen (Jesus) och Gud den helige Ande. Den helige Ande är den av gudomspersonerna som är närvarande här på jorden. I enlighet med flera bibelställen är ju Jesus i himlen vid Faderns högra sida (t.ex. Mark 16:19, Luk 22:69, Apg 7:55, Rom 8:34, Ef 1:20, Kol 3:1, Heb 1:3, 1 Pet 3:22).

Vad är den helige Andes uppgift i treenigheten?

Man skulle kunna säga att gudomspersonerna har följande uppgifter:

 • Fadern - alltings skapare, den som "bestämmer" och ger "order".
 • Sonen - förutom frälsare den som utför Faderns beslut. En administratör helt enkelt.
 • Anden - den som utför, själva kraften och energin.
Observera att gudomen fortfarande är en enhet, så Fadern bestämmer inte över de andra i mänsklig mening. Deras vilja är på sätt och vis gemensam.

Jämför till exempel med hur regering och riksdag (Gud Fadern) tar beslut, departementen (Gud Sonen) får i uppdrag att genomföra det beslutade och till slut hur "vanliga arbetare" (Gud den helige Ande) utför själva arbetet. Här kommer två andra liknelser som kan vara till hjälp att förstå den helige Andes uppgift:

Någon (Gud Fadern) - säger till dig att tända taklampan. Du (Gud Sonen) trycker på knappen. Men vad är det som gör att lampan lyser? Jo, det är elektriciteten, energin, kraften - Gud den helige Ande!

Gud är en, liksom solen är en. Själva eldklotet är Gud Fadern. När vi ser mot solen/klotet (Fadern) ser vi ljuset, Gud Sonen. Det som gör att vi känner solen är värmen - Gud den helige Ande. Det är Han som gör att vi känner Guds närvaro, det är Han som hjälper oss.

Den helige Ande är allestädes närvarande - finns överallt samtidigt - men det tänker jag inte gå in på djupera här. Möjligen skriver jag ett litet studium senare som kan förenkla förståelsen av detta.

Jesus och den helige Ande

När Jesus var här på jorden så var Han 100% människa. "Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset." (Fil 2:6-8) Antagligen så var Han precis som alla oss andra helt oförmögen att på egen hand utföra några under. Det är först efter att Han tagit emot den helige Ande i samband med sitt dop (Matt 3:16, Mark 1:10, Luk 3:22, Joh 1:32), som Han börjar utföra tecken och under. Se också Hebreerbrevet 2:9.

Innan Jesus skulle lämna jorden talade Han med sina lärljungar om den helige Ande, i Johannes 14 och 16. "Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er." (Joh 14:16-18)
Jesus har sänt den helige Ande till oss när Han lämnade jorden. Även om inte Jesus längre är här så har Han inte lämnat oss ensamma - Han sände den helige Ande istället. En fördel med DHA är att Han är "allestädes närvarande", det vill säga finns överallt samtidigt (eventuellt mer om det en annan gång), och är inte längre begränsad till en person.

"Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er:" (Joh 16:7). Jesus säger inte att det är bäst för oss att Han går bort, för att vi skall få en bok istället. Han säger att det är bäst för oss att Han gårt bort, för att vi skall få den helige Ande istället! Jesus har uppmanat oss att fortsätta de verk Han gjorde på jorden "Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern." (Joh 14:12). Detta vore omöjligt för oss utan DHA.

Den helige Andes ankomst

Jesus uppmanade lärljungarna "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig." (Apg 1:4). Den helige Andes ankomst i den nytestamentliga församlingen är en av de mäktiska passagerna i Bibeln: "När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala." (Apg 2:1-4)

Vad gör den helige Ande?

"Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er." (Joh 16:14)
Helt i enlighet med versen ovan kan man likna DHA vid en fasadstrålkastare. En skickligt placerad strålkastare syns inte själv utan lyfter endast fram fasaden den lyser på. Så är det med DHA, Hans främsta uppgift är att peka på Jesus.

Här följer ett antal exempel på vad den helige Ande gör i våra liv:

 • Omvändelsen.
  "Och när [den helige Ande] kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:" (Joh 16:8)
  DHA talar genom samvetet. Det är Han som överbevisar oss om synd och låter oss inse att vi behöver bli frälsta genom Jesus.

  "När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig." (Joh 15:26)
  "Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft." (1 Kor 2:4-5)
  "Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen." (Matt 16:16-17)
  Det är genom den helige Ande som vi kan inse att Jesus är Guds Son. (Se även Rom 10:17)

  "Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus", och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande. " (1 Kor 12:3) + "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. " (Rom 10:9-10)
  Det är DHA som ger kraft och mod att öppet bekänna tron på Jesus vilket enligt Romarbrevet leder till frälsning.

  Utan den helige Ande skulle vi alltås inte kunna bli frälsta. Tacka Gud för den helige Ande!

 • Visshet i Kristus.
  När vi tar emot Jesus flyttar den helige Ande in i oss. En av anledningarna är att försäkra oss om vår frälsning:
  "Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn." (Rom 8:16)
  "Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss." (Rom 5:5)
  "I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas." (Ef 1:13-14)
  "Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en handpenning i våra hjärtan." (2 Kor 1:22)
  Anden är ett sigill och en handpenning, en garanti och en försmak, på att vi en dag skall få ärva Kristi härlighet och vara hos Gud för alltid.

 • Helighet i Kristus (Helgelse).
  "Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig." (1 Pet 1:16)
  "Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär." (Gal 5:16)
  "Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er." (Rom 8:9a)
  Det är DHA som hjälper oss att inte synda utan att göra det som behagar Gud och gör oss mer lika Jesus.
  "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." (Joh 14:26)
  DHA påminner oss om Jesu undervisning och Guds Ord så att vi skall veta hur vi skall leva.

 • Fördjupad insikt.
  "Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen." (Joh 16:13a)
  "Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning" (Ps 119:18)
  "Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud." (2 Pet 1:20-21)
  "Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er." (1 Joh 2:27)
  "Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne." (1 Kor 2:10-16)
  Enbart tillsammans med DHA kan vi till fullo förstå Bibeln, eftersom Han varit med och skrivit den! (Se tredje versen ovan.) Bed därför alltid att Anden skall vara med dig när du läser Guds Ord så att Han kan hjälpa dig att förstå och applicera på ditt eget liv. Anden hjälper oss att förstå vem Gud är och vad Han har för planer med vårt liv.

 • Gemenskap med andra kristna.
  "Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. "(Ef 4:3-6)
  DHA hjälper oss till gemenskap och enhet med andra kristna.

 • Kristet tjänande.
  DHA hjälper oss att tjäna och bygga upp varandra i församlingen genom de andliga nådegåvorna. Mer om detta på sidan om de andliga nådegåvorna; för en sammanfattninge, se till exempel Rom 12:(4)6-8, 1 Kor 12:4-11, 24-31.

 • Kristen mission.
  "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad." (Joh 7:38-39)
  "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8)
  "Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." (2 Tim 1:7)
  "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." (Fil 4:13)
  Den helige Ande ger oss mod och kraft att sprida evangeliet. Han hjälper oss när vi skall vittna. Ett mycket bra exempel på detta är Petrus, som ju förnekat Jesus tre gånger den natt Han togs till fånga. Efter Jesu uppståndelse och himlafärd kommer Anden (Apg 2:1-4, som vi läst i början). Fylld av den helige Ande river Petrus av en rejäl predikan (vers 14-36) och cirka 3000 människor tar emot Jesus (vers 41)!


Andeuppfyllelse - dopet i den helige Ande

Till den samariska kvinnan vid brunnen säger Jesus: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." (Joh 4:13-14)
""...Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad." (Joh 7:38-39)
Jag tror att den första versen talar om när vi tror på Jesus och vänder om så att vi får evigt liv. Det är en gåva som varar för evigt, en källa till (evigt) liv. Den andra versen tror jag talar om uppfyllelsen av den helige Ande. Man blir helt sprängfylld av Anden och det flöder över. Till skillnad från den första versen är detta något som "tar slut" och vi behöver bli påfyllda om och om igen. Andedopet är första gången man blir uppfylld av den helige Ande. Johannes Döparen säger att Jesus skall döpa sina lärljungar "i den helige Ande och i eld" (Matt 3:11, Mark 1:8, Luk 3:16 och Joh 1:33). Att detta dop i den Helige Ande inte är samma sak som att komma till tro syns tydligt i Apostlagärningarna 8, där samarierna kom till tro och döptes i vatten (vers 12), men först senare blev uppfyllda av Anden (vers 15-17).

Vad innebär det att bli uppfylld av den helige Ande?

Att bli uppfylld av den helige Ande innebär kanske främst att få kraft. "Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden." (Luk 24:49), "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8) Jesus säger "Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern." (Joh 14:12). Enligt verserna i inledningen innebär det också att få en källa till överflödande liv. "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10b). Betänk också ordet andedop. Att bli döpt innebär att bli fullständigt innesluten eller helt genomdränkt.
Om vi skall utföra under som Jesus förstår vi att vi behöver kraft som Honom, den helige Andes kraft. För att vi skall kunna vara Jesu kropp (1 Kor 12) och fortsätta hans verk här på jorden är det i princip nödvändigt att vi är uppfyllda av den Helige Ande. Jag brukar därför säga att Apg 1:8 är lika viktig för en som blivit kristen som Joh 3:16 är för de ofrälsta. Även detta ser vi Apostlagärningara 8, där Petrus och Johannes reser från Jerusalem till Samarien för att se till så att de nyomvända var fyllda med den Helige Ande.

Hur gör man för att bli andedöpt?

För att bli döpt i den Helige Ande så krävs framför allt att vi överlåter vårt liv till Gud. Man kan komma till tro på Jesus och fortsätta att själv försöka ha kontroll över saker och ting. För att bli fyllt av den helige Ande måste man vara beredd att ge upp allt och släppa in Jesus som Herre över alla områden i sitt liv.

Tips när du ber om att bli uppfylld av den helige Ande:

 • Bekänn dina synder. Om det finns saker i ditt liv som du inte har gjort upp med Gud är det svårt att ta emot Anden. Bekänna helst dina synder öppet för någon kristen broder eller syster (Jak 5:16).
 • Låt gärna en eller par personer som redan är fyllda av den helige Ande be för dig. Det verkar vara lättare om kraften på detta sätt kan "överföras". Läs gärna om andedopen i Apostlagärningarna.
 • Tänk på att inte "sträcka dig efter" den helige Ande. Det var ju precis detta vi skulle komma ifrån, att försöka prestera och kontrollera själva. Ta det istället lugnt och välkomna den helige Ande med ett öppet hjärta. Om du är uppriktig i din bön och överlåtelse så lita på att Han kommer, Han längtar mer än du efter att fylla dig. "Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" (Luk 11:11-13)
 • Förvänta dig manifestationer, men var inte beroende av dem! När du första gången blir uppfylld av den helige Ande kommer du märka det, om än inte nödvändigtvis fysiskt. Tänk inte att det skall ske på ett visst sätt, Anden kommer som Han själv vill och möter varje människa unikt. Du behöver dock inte bli avundsjuk, Han kommer ju just för din skull och vet vad du behöver.
  Har du en viss föreställning om hur det skall gå till kan du behöva lite exempel på variationer, men om du inte vet något är det nästan bättre att inte läsa dessa, så att du inte låser upp dig vid dem (hoppa i så fall till nästa stycke nu!). Till exempel händer det att folk ramlar omkull/svimmar ("faller i Anden"), börjar skratta, upplever det som om de står i en varm dusch av (nåd och kärlek), börjar skaka och/eller hoppa okontrollerat, känner det som en värmekälla inom dem, känna sig/bete sig berusade (Ef 5:18)...

Som jag nämnde ovan är andedopet första gången man blir uppfylld av den helige Ande, men man behöver bli påfylld om och om igen. Precis på samma sätt som man behöver tanka en bil eller ladda upp en mobiltelefon. Om man använder den så behöver man förr eller senare fylla på. Har man väl kommit över tröskeln till första gången brukar det gå enklare sedan, men tipsen ovan kan ändå vara till hjälp (varav syndabekännelsen måste anses nödvändig). Förväxla inte denna kraftpåfyllnad med den överlåtelse till Herren vi behöver göra varje dag.

Många av er där ute kan säker lära mig en massa om Frank Mangs, men för er som känner till honom mindre än jag kan jag säga att det antagligen är Sveriges största predikant i "efterreformert tid" (efter Martin Luther). Om jag minns rätt levde han under den tidigare delen av 1900- talet (maila gärna och berätta). Jag har i varje fall hört följande berättelse om honom:

Frank Mangs skulle predika ute på Öckerö (utanför Göteborg). På den tiden gick det inte några färjor utan några män ifrån ön hade rott in till fastlandet för att hämta honom. På vägen ut var det väl ingen som riktigt visste vad de skulle säga till denna stora gudsman. Till slut bryter Mangs tystnade och säger med sin finska brytning "Kan ni be för mig att jag får den helige Ande?". Männen blir förvånade och en av dem svarar "Om någon har den helige Ande så måste det väl vara du?". Mangs svarar "Jag har fått den många gånger men jag läcker så förfärligt"...

Vad är tunogtalet?

Det finns 3 sorters tungotal:
 • Bönespråk
 • Profetiskt tungotal
 • Tala främmande språk man inte lärt sig
Alla tre är inspirerade av den helige Ande men det är bara den första sorten vi skall prata om i samband med andedopet. (Läs mer om de andra två sidan om den profetiska gåvan.) Att använda tungotalet som ett bönespråk är en gåva väl förunnad alla, men den förutsätter andedop och tas oftast emot i samband med det (se nedan). Låt oss först se på ett par bibelord:
"Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill." (Rom 8:26-27)
"Den som talar tungomål, talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Den som talar tungomål uppbygger sig själv" (1 Kor 14:2, 4a)
Alltså, tungotal innebär att Anden leder oss att be med ett språk ingen människa (och inga änglar heller för den delen) kan förstå. Du vet inte själv vad du ber, bara att det är något viktigt eftersom Anden leder dig till det. Det blir en direktkanal till Gud vilket gör att bönen blir extra kraftfull. Den verkar främst för att bygga upp dig själv, men kan även användas i förbön då du ber om det som finns i ditt hjärta (se bibelvers ovan).

I samband med att människor kommer till tro i Apostlagärningarna händer oftast något i stil med "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade." (Apg 19:6). De flesta som blir döpta i DHA börjar också tala i tungor. Det behöver dock inte vara så. Till exempel blev jag andedöpt både innan jag visste vad det var och innan jag ville tala i tungor. Jag fick sedan kunskap och vilja och ungefär ett halvår senare även gåvan att tala i tungor. Det kan i början kännas väldigt ovant att tala i tungor; eftersom man inte vet vad man säger vet man ju inte om man "gör det rätt" (eller om det är äkta). Jag har en kompis som efter att ha blivit andedöpt gick och låste in sig på toaletten för att ingen skulle höra när han talade i tungor... Detta är ännu en anledning till att det är bra om redan andedöpta ber för dig; du behöver inte känna dig ensam och om du har "högbeende" vänner så kanske du inte ens hörs. Men är det äkta då? Rent ut sagt så spelar det inte så jättestor roll. I början alltså. Kom ihåg att Gud ser til hjärtat! Det viktigaste är att du vågar släppa fram de där konstiga orden som bubblar upp inom dig, så tar Gud hand om resten. Även vad gäller tungotalet skall du inte låsa dig vid vad du hört hos andra, tungotal kan låta ganska olika. En del låter som bebisjoller, en del som ett arabspråk, en del liknar inget annat. Jag vet inte om det är sant men jag hörde om en kvinna (i Jönköping?) som bara fått två ord som sitt tungotal "Singularis, Pluralis, Singularis, Pluralis..." Om det är sant är jag övertygad om att Gud använde det ändå.

"Berusa er inte med vin, ... Låt er i stället uppfyllas av Anden" (Ef 5:18)


"Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, ..." (Hebr 2:9)

Mattias