Grunden

1. Gud skapar världen

Både "kreationister" och "evolutionister" kan tycka det är väldigt intressant att diskutera ifall jorden skapades på 7 dagar av en intelligent skapare för 6000 år sedan eller om allt har sitt ursprung i Big Bang. Jag tänkter dock inte ge mig in i den diskussionen här. Det viktigaste i sammanhanget är trots allt det som står i Bibelns första vers: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." (1 Mosebok 1:1) Det allra viktigaste är alltså ATT GUD skapade jorden, inte hur. Det finns mycket information på Internet om skapelse kontra evolution, men om du av någon anledning vill diskutera det med just mig så får du maila.

Gud skapade alltså jorden, växterna och djuren. Sedan skapade Han människan, Adam och Eva som får stå som symbol för mänskligheten: "Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika." (1 Mosebok 1:26) Människan är alltså Guds avbild, från början var även människan helt god. "Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott." (1 Mosebok 1:31a). Från början så levde Gud och människan tillsammans och hade gemenskap med varandra.

2. Människan gör uppror

När Gud skapade människan så gav Han oss en fri vilja. Om inte annat så för att Gud vill bli älskad, och äkta kärlek kräver en fri vilja. Gud sade till Adam och Eva: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta" (1 Mosebok 2:16-17). På detta sätt erbjöd Gud dem en möjlighet att symboliskt visa sin kärlek till Honom genom att lyda. Adam och Eva väljer dock att inte lyda Gud utan äter av trädet. Detta för att de vill ha "kunskap om gott och ont" (1 Mosebok 3:5), det vill säga, de vill veta bäst själva och bestämma över sina egna liv. Den attytiden syns tydligt hos människor idag. Man vill ha kontroll över sina egna liv utan att Gud lägger sig i.

Gud säger "OK, försök klara er själva". "Och Herren Gud sade: "Se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet." Och Herren Gud förvisade honom ur Edens lustgård" (1 Mosebok 3:22-24)
I och med Guds frånvaro får ondskan svängrum i världen. 
"Och till Adam sade han: "Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig och sagt: 'Du skall inte äta av det', därför må marken vara förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar. Törne och tistel skall den bära åt dig, men markens örter skall vara din föda."" (1 Mosebok 3:17-18). Notera "törne och tistel". Det är alltså inte bara den "intelligenta" ondskan som får grepp över världen utan även den "slumpartade" ondskan, såsom naturkatastrofer etcetera, får sitt inträde i och med det så kallade syndafallet.

Denna attityd av oberoende, denna ovilja att göra det som Gud i sin kärlek vet är det bästa för, är det som Bibeln kallar synd. Alla våra onda och egoistiska tankar, ord och gärningar är konsekvenser av, symptom på, denna attityd. "Alla har syndat" (Romarbrevet 3:23), ingen människa har lyckats att leva helt efter Guds bästa. Alla har vi åtmindståne sagt något elakt eller tänkt en egoistisk tanke. Bibeln är tydlig när det gäller konsekvenserna av synd: "Ty syndens lön är döden" (Romarbrevet 6:23). Om vi inte lever upp till Guds standard, Guds fullkomlighet, så funkar det inte att vara i närheten av Gud. Synd och Gud är som två magneter av olika polaritet, de går inte att sammanföra. Om vi har syndat, som vi alla har, så kan vi inte umgås med Gud. "Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er." (Jesaja 59:2). Vi kan alltså inte "komma till himlen" och vara tillsamman med Honom i det eviga livet efter detta. Istället väntar en evighet helt utan Gud.

3. Lösningen på problemet

I alla tider och på alla platser på jorden har människor i egen kraft försökt komma tillbaka till Gud och leva upp till Hans standard. Det är detta som kallas religion och som tagit sig uttryck i en massa olika (meningslösa) ritualer. Men ingen har lyckats. Gud skapade dock människan för att vi skulle vara lika Honom (se ovan) och för att ha gemenskap med oss. Därför bestämde sig Gud för att fixa problemet. Han skickade sin son, Jesus, till jorden för ungefär 2000 år sedan för att återskapa gemenskapen och visa hur vi skall leva. Jesus var Gud, men på jorden var Han också helt och hållen människa, med undantaget att Han lyckades leva upp till Guds standard och leva ett liv utan att missa Guds bästa (utan att synda). Trots detta blev Jesus dödad, inte av Gud men av människor. Han blev torterad och uppspikad på ett kors, där Han dog en otroligt smärtsam död. Varför? Han tog vårt straff. Han dog i vårt ställe, för att vi skall kunna ha gemenskap med Gud, bli lika Honom, och tillbringa evigheten med Honom.

Gud har alltså gjort det möjligt för oss att komma tillbaka till Honom. Vad vi behöver göra är erkänna att det vi inte kunnat göra har Jesus gjort för oss. Vi behöver vända om från vår oberoende attityd och göra oss beroende av Gud och följa Hans perfekta vilja. "Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade" (Apostlagärningarna 3:19). Detta är det enda sättet som gör att vi verkligen kan återfår gemenskap med Gud. Jesus säger "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." (Johannes 14:6)

Mattias